vay tiền nóng

Chính phủ ban hành kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền

Chính phủ đã phê duyệt Con số kết quả thẩm định rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố gingười nào đoạn hngười nào0mộthngười nào-hngười nào0một7 & Kế hoạch hành động hngười nào0một9-hngười nào0hngười nào0

Theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, Chính phủ đã phê duyệt Con số kết quả thẩm định rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố gingười nào đoạn hngười nào0mộthngười nào-hngười nào0một7 và Kế hoạch hành động khắc phục những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố gingười nào đoạn hngười nào0một9 – hngười nào0hngười nào0.

Con số kết quả thẩm định rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố gingười nào đoạn hngười nào0mộthngười nào-hngười nào0một7 đã xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là trung tị nạnhnh cao, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là thấp. Con số cũng đã xác định rủi ro rửa tiền cụ thể cho những ngành nhà băng, bất động sản, chứng khoán, casino…

Mục tiêu của kế hoạch hành động khắc phục những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố gingười nào đoạn hngười nào0một9 – hngười nào0hngười nào0 là hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam; kiểm soát, tránh rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được xác định từ kết quả thẩm định rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố gingười nào đoạn hngười nào0mộthngười nào – hngười nào0một7; đáp ứng những chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; đồng thời phục vụ thẩm định đa phương của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam trong năm hngười nào0một9.

Kế hoạch hành động được chia thành 5 nhóm hành động gồm: một. Nhóm những giải pháp liên quan tới phạm vi pháp luật; hngười nào. Nhóm những giải pháp liên quan tới quyền hạn và trách nhiệm của những cơ quan với thẩm quyền; 3. Hợp tác trong nước; 4. Các sản phẩm tài chính toàn diện; 5. Hợp tác quốc tế.

Theo Con số kết quả thẩm định rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố gingười nào đoạn hngười nào0mộthngười nào-hngười nào0một7, xu hướng và kỹ thuật rửa tiền, tiền và tài sản do phạm tội tạo ra và nguy cơ những ngành trong nền kinh tế bị lạm dụng vào rửa tiền, nguy cơ rửa tiền mức trung tị nạnhnh.

Mức độ dễ tổn thương quốc gia và mức độ dễ tổn thương về rửa tiền tài những nghình, ngành là trung tị nạnhnh cao.

Căn cứ vào biểu đồ thẩm định rủi ro quốc gia, trên hạ tầng đó đã đưa ra kết luận rủi ro rửa tiền quốc gia là trung tị nạnhnh cao.

Kết quả cụ thể mức xếp hạng rủi ro về rửa tiền đối với những ngành trong nền kinh tế thì Ngân hàng ở mức độ cao.

Sau lúc tiến hành thẩm định nguy cơ và mức độ tổn thương về tài trợ khủng bố, Nhóm 8 (do Bộ Công an thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-BCA-V6một ngày mộthngười nào/0một/hngười nào0một7) đã đưa ra kết luận:

Nguy cơ về tài trợ khủng bố của Việt Nam được thẩm định ở mức thấp và mức độ tổn thương về tài trợ khủng bố của Việt Nam được thẩm định ở mức thấp. Từ đó, đưa ra kết luận rủi ro tài trợ khủng bố của Việt Nam là thấp.

Căn cứ vào những giải pháp đề xuất trong dự thảo Con số NRA lần 3, Việt Nam sẽ ban hành Kế hoạch hành động NRA gingười nào đoạn hngười nào0một8 – hngười nào0hngười nào0. Kế hoạch hành động NRA nhằm khắc phục những rủi ro xác định trong Con số thẩm định lần này là những hành động cần thực hiện trong gingười nào đoạn ngắn và trung hạn (hngười nào0một8-hngười nào0hngười nào0) nhằm tăng cường cơ chế chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chuẩn bị cho thẩm định đa phương của APG vào tháng một0/hngười nào0một9.

Đối với những hành động với tính chất dài hạn (5 năm) liên quan tới sửa đổi, bổ sung phạm vi pháp luật vẫn được đưa vào Kế hoạch hành động NRA gingười nào đoạn hngười nào0một8-hngười nào0hngười nào0 với nội dung nghiên cứu, rà soát.

Dự kiến sau lúc báo cáo thẩm định của APG về cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam được thông qua vào tháng 7/hngười nào0hngười nào0, NHNN với vngười nào trò là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong APG sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động dài hạn (gingười nào đoạn hngười nào0hngười nàomột-hngười nào0hngười nào6), bao gồm: (i) Những hành động dài hạn theo kết quả NRA của Việt Nam; và (ii) hành động mà APG khuyến nghị trong thẩm định đa phương năm hngười nào0một9 nhằm khắc phục những thiếu hụt trong cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam.

Các hành động chính được đưa vào Kế hoạch hành động NRA hngười nào0một8- hngười nào0hngười nào0 bao gồm những giải pháp liên quan tới phạm vi pháp luật, những giải pháp liên quan tới quyền hạn và trách nhiệm của những cơ quan với thẩm quyền (ví dụ: những cơ quan thăm dò, thực thi pháp luật và githịt hại) và những giải pháp tổ chức khác; hợp tác trong nước, những sản phẩm tài chính toàn diện và hợp tác quốc tế.

Từ kết quả phân tích, thẩm định những vấn đề, rủi ro và thách thức về rửa tiền, tài trợ khủng bố được nêu trong báo cáo, với thể thđấy những rủi ro được xác định cần được khắc phục ở cấp quốc gia nhằm tránh tính dễ tổn thương của nghình và tăng cường năng lực quốc gia về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*