vay tiền ngân hàng

Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An công bố báo cáo kiểm toán độc lập

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An

Chúng tôi đã kiểm toán Con số tài chính thống nhất knngười nào lưngm theo của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An được lập ngày một6 tháng 03 năm hngười nào0hngười nào0, từ trang 5 tới trang 3một, bao gồm: Bảng cân đối kế toán thống nhất tại ngày 3một tháng mộthngười nào năm hngười nào0một9, Con số kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất, Con số lưu chuyển tiền tệ thống nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Con số tài chính thống nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Con số tài chính thống nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính thống nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Con số tài chính thống nhất ko sở hữu sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Con số tài chính thống nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Con số tài chính thống nhất của Công ty sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cớ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên Con số tài chính thống nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm thẩm định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu trong Con số tài chính thống nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện thẩm định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày Con số tài chính thống nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm thẩm định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như thẩm định việc trình bày tổng thể Con số tài chính thống nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cớ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm hạ tầng cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Con số tài chính thống nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An tại ngày 3một tháng mộthngười nào năm hngười nào0một9, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, thích hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính thống nhất.

 

Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ Con số tài chính năm hngười nào0một8 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An được đăng tải trên website: http://hoiantourist.com/quan-he-co-dong/bao-cao-tngười nào-chinh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*